Menu stron
Facebook
Menu kategorii

Opublikowano dnia 5 mar 2013 w Polecane | 0 komentarzy

A kiedy przyjdą podpalić Twój dom…

A kiedy przyjdą podpalić Twój dom…

Jakiś czas temu, nasza re­dakcja zo­stała za­pro­szona na spo­tkanie przez miesz­kańców ulicy Za­cisze. Ci prze­mili lu­dzie kil­ka­na­ście lat temu osie­dlili się w Za­bie­rzowie. Ku­pili ziemię, wy­bu­do­wali dom i wiedli żywot czło­wieka po­czci­wego. Nie przy­szło im nawet na myśl, że siel­skie dni ich ob­co­wania z przy­rodą i pięk­nymi wi­do­kami zza okna, są naj­praw­do­po­dob­niej policzone.

Zgodnie z prze­pi­sami aby po­stawić sobie dom, na­leży po­siadać siedem arów ziemi. Dwa domy to czter­na­ście arów itd. Wielkie było ich za­sko­czenie, gdy do­tarła do nich in­for­macja o tym, że prak­tycznie „za płotem” de­we­loper pod po­stacią firmy Orion Ive­st­ment S.A. z So­snowca uraczy ich osie­dlem skła­da­jącym się z dwu­dziestu dwóch bu­dynków. Taka liczba bu­dynków to na­ru­szenie prze­pisów planu za­go­spo­da­ro­wania prze­strzen­nego, chyba że firma Orion w jakiś sprytny sposób je obejdzie.

Za­sta­nawia fakt, czy gmina sprze­dając działkę za­sięga in­for­macji do­ty­czącej ewen­tu­al­nych bu­dowli które tam po­wstaną? Sta­rosta Kra­kowski za­twier­dził pro­jekt bu­dow­lany i udzielił po­zwo­lenia na bu­dowę dla in­we­stora. Po­nadto peł­no­mocnik in­we­stora uzu­pełnił pro­jekt bu­dow­lany o jed­no­znaczne oświad­czenie za­rządcy drogi – Wójta Gminy Za­bie­rzów – z dnia 06.05.2011r., znak: WGK.AS.721.1400.044.D.2011, o moż­li­wości po­łą­czenia działek bę­dą­cych te­renem in­we­stycji z gminną drogą pu­bliczną nr 601691. Sprawa zna­lazła swój finał w są­dzie. Miesz­kańcy zło­żyli od­wo­łanie od de­cyzji Sta­rosty Kra­kow­skiego za­twier­dza­jącej pro­jekt bu­dow­lany. Bacznie przy­glą­damy się tej sprawie, i po­sta­ramy się nie zo­stawić po­szko­do­wa­nych sa­mych sobie.

Po­niżej za­miesz­czamy ko­men­tarz Rad­nego, Pana Ed­munda Dąbrowy:

„Zaraz gdy do­wie­działem się o za­miarze bu­dowy osiedla – 22 bu­dynków, (w tym 8 w za­bu­dowie bliź­nia­czej i 14 w sze­re­gowej) na ul. Za­cisze w Za­bie­rzowie zło­żyłem w czerwcu 2011 r. in­ter­pe­lacje do wójta. Otrzy­małem od­po­wiedź, że Urząd Gminy Za­bie­rzów do pro­wa­dzo­nego po­stę­po­wania nie wniósł uwag ani za­strzeżeń. Tym­czasem gdyby po­wstała tam taka duża in­we­stycja to po­jawi się pro­blem z włą­cze­niem się do drogi gminnej ul. Za­cisze i ul. Krzy­żowej, które są bardzo wą­skie, bez miejsca na chodnik Wów­czas prze­bu­dowa dróg do­jaz­do­wych spadnie na barki gminy. A pod­czas re­ali­zacji ta­kiej in­we­stycji dla miesz­kańców tego ob­szaru za­czną się kło­poty, po­nieważ po­jazdy z be­tonem za­blo­kują bardzo wą­skie drogi. Muszę tutaj nad­mienić, że po­zwo­lenie na bu­dowę wy­daje Wy­dział Ar­chi­tek­tury, Bu­dow­nictwa, In­we­stycji i Re­montów Sta­ro­stwa Po­wia­to­wego w Kra­kowie. Sądzę, że bu­dowa ta­kiego osiedla — 22 bu­dynków miesz­kal­nych może na­ru­szać prze­pisy okre­ślone w planie za­go­spo­da­ro­wania prze­strzen­nego Za­bie­rzowa i Ko­cha­nowa. Mam tu na myśli współ­czynnik in­ten­syw­ności za­bu­dowy oraz współ­czynnik po­wierzchni bio­lo­gicznie czynnej.”

Do­minik Lowas

Chcesz roz­winąć temat? Przejdź do forum!
Po­wrót na stronę główną.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 4.6/​10 (liczba ocen: 5)
A kiedy przyjdą pod­palić Twój dom…, 4.6 out of 10 based on 5 ratings

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zostawiając swój komentarz na niniejszej stronie potwierdzasz akceptację regulaminu!